Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Info fra nyhetsbrev uke 50

Landbruksmelding – argumentasjonsliste fra NLT

I samband med ny Landbruksmelding er det kome forslag om å avvikle tilskott til avløysing ved ferie og fritid. Vi i NLT har lagt ut vårt synspunkt om dette på vår heimeside og på Facebook.
Vi arbeider tett saman med faglaga og andre for å få mediedekning og politisk merksamd på temaet. Sjå med anna oppslag i Nationen i dag.
Det er viktig at vi landbruksfamilien fremme dei same synspunkta.

Vi reknar med at det også ute i medlemslaga vert arbeida med å informera samarbeidande organisasjonar og politiske miljø, og vil legge med nokre argument som kan brukast i den samanheng.

  • Utan øyremerking av midlar vil det vera vanskeleg å prioritere ferie og fritid ved ein pressa likviditet.
  • Kan føre til svekking av Landbruksvikarordninga
  • Gode velferdsordningar er viktig i forhold til rekruttering til næringa, sjå med anna rapport frå Rekrutteringsutvalget
  • Sjanse for mindre ferie og fritid for bonden kan føra til meir sjukdom. Dårlegare velferd for bonden kan føre til dårlegare dyrevelferd.
  • Lettare å redusere dagens løyving i framtida dersom midlane ikkje er øyremerka.
  • Press i frå WTO om reduksjon i direkte tilskott. Ligg i dag i grøn boks.
  • Mindre etterspørsel etter avløysar til bruk ved ferie og fritid vil etter kvart føre til vanskar å ha kvalifisert arbeidskraft tilgjengeleg både for dei som etterspør ferie/fritid, men og for å tilfredsstille beredskapen ved sjukdom og krise hos bonden.
  • Dei som i dag mottek tilskott til ferie og fritid har ansvar for husdyr og kan ikkje samanliknast med andre sjølvstendige næringsdrivande. Ein er avhengig av at det er nokon som overtar drifta dersom ein sjølv vert sjuk eller har ferie.
  • Mindre avløysing i «ordna forhold» då det ikkje er krav om kontroll av tilskottet.

Det er viktig at vi i denne sammenhengen er samstemte i vår respons, og at argumentasjonen er korrekt vinkla.
Søk gjerne samarbeid med dei lokale faglaga for å fremme felles syn.
Om det er behov for meir informasjon eller de treng diskutera noko med oss, så ta kontakt.

Bondeledere krever forbud mot nedbygging av myrjord

Det er viktigare å forby nedbygging av myrjord enn nydyrking, ifølgje bondeleiarar, som får støtte frå forskarar. Stortingsforslag får hard kritikk.

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Når du bruker våre tjenester er du med på å støtte beredskapen ved sykdom og andre alvorlige hendelser i landbruket. Dess flere avløsere som arbeider gjennom LMH, desto bedre står vi rustet for å hjelpe i en krisesituasjon.

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Det betyr at alle medlemmer betaler samme pris for avløsere og annen arbeidskraft du kjøper gjennom LMH. Så lenge du kan bruke den nærmeste tilgjengelige avløseren, betaler du det samme for kjøring og husleie for avløseren. Uansett hvor din gård ligger. Kostnaden fordeles likt på alle kunder gjennom påslaget.

Visste du at

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) er en av samvirkebedriftene i Landbruket. Å være mange sammen lønner seg. Din kostnad for LMH sin administrasjon er bare 4% av lønna til avløseren.
Leier du avløser for kr. 100 000,- i året betaler du kr. 4000,- for administrasjon.
Med på kjøpet får du: LMH sin unike ansvarsforsikring, og at LMH tar seg av A-ordning, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger og all risiko knyttet til sykdom og sykepenger til avløseren. Vi er også gode på en plan B, hvis noe uforutsett skulle oppstå.

Desember er tid for budsjett

Nå behandles kommunebudsjettene for 2017 i kommunestyrene. Dette er en viktig tid for både for Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, og Norsk Landbruksrådgivning Nordland.

Landbrukstjenesten søker hvert år kommunene om tilskudd, og for de fleste kommunene går dette greit, men hvert år er det problemer i noen kommuner. 2017 er dessuten det første året at det nye NLR Nordland søker om penger hos medlemskommunene. Det er derfor svært viktig at du som er medlem hos oss tar en prat med en kommunestyrepolitiker du kjenner, og forsikrer deg om at kommunen har satt av midler til Landbrukstjenesten, og NLR Nordland i sitt budsjett forslag for 2017. Dersom dette ikke er på plass, haster det å få dette på plass.

Er du usikker på hvordan, ta gjerne kontakt med Daglig leder Even Hansen (tlf.962 39 323)
eller styreleder Einar Åbergsjord (tlf. 995 77 542 ) så skal vi i hjelpe deg så godt som vi i kan.

Planlegg ferie 2017 NÅ

Alle som trenger ferieavløsning i 2017 ber vi om at dere allerede nå tar kontakt med Landbrukstjenesten for å registrere oppdrag

Ønsker du å booke, så ta kontakt med :
Hilde Lill Dahl på  hilde.dahl@n-lt.no / mobil +4790788531 eller Even Hanssen even.hanssen@n-lt.no / mobil +4796239323

Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323

This email has been sent to even.hanssen@n-lt.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, All rights reserved