Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Info fra nyhetsbrev uke 43

Info fra avløserlaget

Når vi er godt i gang med høsten, så er vi pr dags dato godt bemannet, og våre dyktige avløsere/ arbeidere er alle i jobb.  Og vi ser at oppdragene er ulike, hva gjelder lengde og type.
Dette kan imidlertid skape litt bry når vi får korttidsoppdrag, men det blir som regel en løsning.

Vi jobber videre med å utvikle og oss og derav utvide vårt produktspekter utover det kun å være et rent avløserlag for landbruket. Vi har for eksempel satt opp team som setter opp gjerder, team som tar snekkeroppdrag, samt at vi nå kan tilby vaskehjelp i enkelte områder. Med andre ord er det flere former for vedlikeholdsarbeid som vi kan tilby. Ta kontakt for å se om vi kan dekke deres behov.
Vi har dette året fått flere avløsere i fast turnus, både på Hadseløya, Andøya, Lofoten, Grytøya, Kvæfjorden og Ballangen.
Dette er kjempeflott og veldig forutsigbart for avløserne og selvfølgelig også for gårdbrukerne.

Norskkurset går sin gang, og flere begynner å få dreisen på det å snakke å snakke norsk.
må vi alle være konsekvente med å snakke norsk til de i stedet for engelsk, slik at de får språket inn i det daglige.

Et produktområde vi ser på nå er utleie av maskinfører til grøfting, profilering etc.
Vi har maskinfører med lang erfaring og maskinførerbevis til dette produktområdet.
Ta kontakt for å få mer informasjon

Bilde fra Vesterålen Matfestival

Årets Matfestival er over for i år. Her er noen bilder fra enkeltarrangement som vi hadde

Over ser vi skuelysne og forventningsfulle barn på Myre under årets Fiskesprell

Bilde fra Vesterålen Matfestival

Her ser vi Halvar Ellingsen i kjent stil under hans kurs i Kulturfabrikken under Markedet

Bilde fra Vesterålen Matfestival

Freddy S Bruu fra Hurtigruten var en av de flinke foredragsholderne på Seminaret om Reiseliv og lokalmat i Kulturfabrikken

Bilde fra vesterålen Matfestival

Markedet var i år nok en gang en suksess. I år hadde vi det på Kulturfabrikken

Forhandlinger

Overenskomst nr 525 Jordbruks- og gartnerinæringene

Enighet i forhandlinger 18. august. Oppgjøret vedtatt 9. september 2016

Velferdsordningene

Endring av forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Frå 15. september er det innført endringar i forskrift innenfor landbruksvikarordningen. Den viktigaste endringen som er gjort for vår del er at vår plikt til å stille med landbruksvikar er avgrensa til 14 dagar. Tanken bak dette er;
•         Lagene vil øke beredskapen da gardbrukar ikke skal kunne kreve landbruksvikar lengre enn 14 dagar.
•         Lagene kan tilby landbruksvikar i lengre periodar dersom det er ledig kapasitet.
•         Pris per dag under sjukdom er tilsvarande maksimal dag sats, uavhengig av lengde på periode.

Landbruksmeldingen

Ny landbruksmelding er venta i høst.
Denne vil legge føringer for landbrukspolitikken framover og skal vedtas i Stortinget.
I samband med dette arbeider NLT med informasjon og møter opp mot ulike politiske representantar på Stortinget.
Det er viktig at en også gjør dette lokalt og regionalt, og utnytter det nettverket en har for å påvirke. Regjeringa holder informasjon om innhold i meldingen tett til brystet, men vi veit etter møter med mellom anna  Landbruks- og matministeren at det er press på ferie- og fritidsordninga fra enkelte krefter i regjeringen.

Smittevern

I Norge er vi i dag langt framme i forhold til mange andre land når det gjeld smittevern. Det er viktig at vi er vår rolle bevisst for å hindre spreiing av smitte. Vi har tidlegare informert om kva ein skal vera obs på i samband med LA-MRSA, informasjon om det finn du her. Eit anna aktuelt tema er smittsam hoste og diaré hos storfe.

Endring av TSE-forskriften:

Endringer ved BSE- og SRM-definisjoner, merkekrav, samhandel og import av storfe- og småfeprodukter

Endringene fører blant annet til at en ny definisjon av BSE ikke tar med tilfeller av atypisk BSE. I tillegg endres merkekravene til slakt og produkter med risikomateriale, og det gis lettelser i krav ved samhandel med levende småfe og avlsprodukter under visse vilkår.

Her ser dere Marcin Jan og Josef Adam som holder på med gjerding i Steigen
Steinsland Steigen September 2016
Kontaktinformasjon LMH
Når det gjelder kontaktpunkt i LMH fremover, så vil fortsatt Hilde være den som leder avløserne våre og vil være den som medlemmene våre kontakter ved nye oppdrag og endring av oppdrag.

NB : Nye mailadresser
Fellesmail Landbrukstjenesten : lmh@n-lt.no
Hilde Lill Dahl – Avd.leder Avløsere: hilde.dahl@n-lt.no , ,mobil +4790788531
Even Hanssen – Daglig Leder : even.hanssen@n-lt.no, mobil +4796239323

This email has been sent to even.hanssen@n-lt.no  |  If you no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2013 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, All rights reserved