Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Jordbruksoppgjøret 2020

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021, etter forenklede forhandlinger.
Les mer om hva jordbruksoppgjøret er og hvordan det gjennomføres her.

Jordbruksoppgjøret er den årlige forhandlingen mellom bondeorganisasjonene og staten. Det blir forhandla om hvordan de økonomiske mulighetene for bonden skal være det kommende året og hvordan overføringene til norsk landbruk skal fordeles.

Målet med jordbruksoppgjøret er å inngå en jordbruksavtale for det kommende året. Avtalen skal sørge for at målene Stortinget til en hver tid tid har fastsatt for norsk matproduksjon, blir oppfylt. Jordbruksavtalen bestemmer hvilken pris bonden skal få når hun eller han selger råvaren sin, hvor store budsjettoverføringer som skal gå til jordbruket, og ikke minst hvordan vi skal fordele disse pengene.