Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nye minstelønnssatser på Overenskomst 525 for jordbruk- og gartnerinæringen

Jordbruk

I denne saken kan du lese mer om resultatet av årets tariffoppgjør mellom LO og NHO og resultatets betydning for overenskomst 525, inkludert reguleringen av minstelønnssatsene. Du finner også informasjon om allmenngjort lønn på området.

Tarifftillegg i årets mellomoppgjør mellom LO og NHO

Søndag 11. april 2021 klokken 14.00 ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO, hvor resultatet ble:

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 2,25 pr. time til alle, med virkning fra 1. april 2021.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr. 1,00 pr. time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Resultatets betydning for Overenskomsten for jordbruk- og gartnerinæringene

Ansatte som faller inn under Overenskomsten for jordbruk- og gartnerinæringene får det generelle tillegget på kr. 2,25 pr. time med virkning fra 1. april 2021 og lavlønnstillegget på kr. 1,00 pr. time, også det med virkning fra 1. april 2021. Totalt tarifftillegg for disse arbeidstakerne er da kr. 3,25 pr. time fra 1. april 2021.

NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet har regulert minstelønnstabellen i Overenskomsten for jordbruk- og gartnerinæringene med det totale tarifftillegget på kr. 3,25 pr. time.

Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021 hvis oppgjøret blir vedtatt. Svarfrist for vedtakelse er avtalt til 6. mai 2021.

Her finner du protokoll Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke

Her finner du minstelønnstabell fra 1. april 2021

Mellomoppgjøret 2021 er vedtatt. Les mer om det her.

Allmengjorte lønnssatser

Tariffnemnda har behandlet innkomne begjæringer om allmenngjøringer og besluttet at alle videreføres med ikrafttredelse 1. juli 2021.

Tariffnemndas vedtak med tilhørende forskrifter vil bli publisert så snart de er ferdigstilt

Last ned overenskomsten her

Nøkkeltall fra tidligere oppgjør

Minstelønnssater pr 1. november 2020

Minstelønnssatser pr 1. april 2019