Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Nye innreiserestriksjoner

Etter diverse avklaringer er dette den informasjonen vi har mottatt til nå;

Oppdatert oversikt over samfunnskritiske funksjoner inneholder nå spesifikt husdyr og grønt.

Oppdatert oversikt ligger her (per 3. februar 2021)

Det er arbeidsgiver som vurderer om en ansatt er samfunnskritisk.

Unntaket gjelder kun utlendinger hvis innreise er strengt nødvendig. Unntaket må ses i sammenheng med formålet med innreiserestriksjonene og helsemyndighetenes vurdering av behovet for en kraftig reduksjon i antall innreiser. Unntaket fra innreiserestriksjonene må derfor praktiseres strengt, og begrenses til et minimum ut fra det som er nødvendig for å sikre kontinuiteten i kritiske samfunnsfunksjoner. Dette er ment å være et svært snevert unntak. At en sektor er ført opp på listen over kritiske samfunnsfunksjoner, betyr ikke at alle ansatte i den aktuelle sektoren er unntatt fra innreiserestriksjonene. Følgende to kriterier må være oppfylt:

  • arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen
  • arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen

Virksomheter som har personell i kritiske samfunnsfunksjoner, vil måtte dokumentere at deres ansatte er å regne som kritisk for evnen til å sikre ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner, i tråd med ovennevnte kriterier.

Forhold som må være oppfylt:
Alle andre mulige løsninger for alternativ arbeidskraft er utprøvd og det skal dokumenteres.
Dokumentasjon fra arbeids- eller oppdragsgiver som viser at oppdraget kvalifiserer til unntak må kunne fremlegges ved innreise.
Arbeidsgiver må sørge for at alle krav til karantene og testing blir fulgt. Det må også dokumenteres.

Karantene – spørsmål og svar – regjeringen.no

Se også informasjon fra Landbruks- og madepartementet her; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/lmd/nyheter/2021/feb-21/innreise-til-norge-for-a-jobbe-i-landbruket/id2830995/