Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Overenskomst Jordbruks og gartnerinæringene

Jordbruks- og gartnerinæringene – overenskomst nr 525

Siste nytt lønnsoppgjøret 2018:

(Oppdatert 27. april 2018)

Last ned Excel-ark som viser minstelønnstabellen for jordbruk og gartneri

Minstelønnssatsene i overenskomsten for jordbruk og gartneri skal heves med totalt kr. 3,50 pr. time ved 37,5 times uke. Økningen på kr. 3,50 pr time kommer av at det for denne overenskomsten er gitt et generelt tillegg på kr. 1,- pr. time og et lavlønnstillegg på kr. 2,50 pr. time som skal legges på minstelønnssatsene. NHO Mat og Drikke er i gang med å utarbeide en ny lønnstabell for overenskomsten. Da den lønnstabellen som oppdateres har kolonner med og uten fagbrevtillegg, vil økningen av fagbrevtillegget, jfr. enighetsprotokollen fra den forbundsvise tilpasningsforhandlingen/sløyfeforhandlingen, også ligge inne i den delen av lønnstabellen som inkluderer fagbrevtillegget. Forutsatt at oppgjøret blir vedtatt vil fagbrevtillegget øker med kr. 0,75 fra kr. 11,- pr. time til kr. 11,75 pr time.

Så snart den oppdaterte lønnstabellen er godkjent av Fellesforbundet og oppgjøret er vedtatt, vil lønnstabellen som skal gjelde fra 1.4.2018 bli å finne her.

Last ned protokollen fra forbundsvis tilpasningsforhandling her (.pdf)

Her finner du Riksmeklerens møtebok fra meklingen mellom LO og NHO