Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Statens tilbud – velferdordningene

Statens tilbud – velferdordningene

Staten la i begynnelsen av mai fram sitt tilbud til årets jordbruksoppgjør.
Når det gjelder velferdsordninger er følgende forslag fremmet.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
Øk i tilskudd på 7,4 %. Maks dagsats vil med dette øke fra kr. 1.555,- til kr. 1.670,-

Kravet om en 1/2 G i næringsinntekt for å ha rett på tilskuddet blir erstattede med et krav om næringsinntekt.
Ektefelle vil fortsatt ha krav om 1/2 G i næringsinntekt for å komme inn under ordningen.
Sambuer blir ikke føreslått tatt med i ordningen.

Ønsker fortsatt samordning med andre ytelser på tilskuddet.

Tilskudd til avløsning ved ferie/fritid
Økning i tilskudd på 6 %. Maks tilskudd vil med dette øke fra kr. 74.200,- til kr. 78.700,-.

Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet
Økning i tilskudd per årsverk landbruksvikar med 4,5 %. Tilskuddet vil med det øke vi kr. 12.200,- til kr. 282.400,-.

Ingen avkorting av overskott et år i tilskudd påfølgande år.
Fjerne beløpgrensen på kr. 40.000,- per årsverk som kan benyttes til opplæring, rekruttering og administrasjon.
Fjerne kravet om at maksimal pris på landbruksvikar er begrenset til maksimal dagsats for refusjon ved avløysing ved sykdom.

Tidligpensjonsordningen for jordbrukere
Foreslår at mottakere av Tidligpensjon samtidig kan motta utbetalinger fra avtalefestet pensjon og arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og etterlattepensjon fra NAV.

Hele tilbudet fra Staten finner du her