Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Tilskudd til sykdomsavløsning og Koronaviruset

I disse tider er tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv. og tilskudd til landbruksvikarvirksomhet dessverre svært aktuelle tilskuddsordninger. Det er viktig å ha en velfungerende landbruksvikarordning lokalt.

Fylkesmannen har fått informasjon fra Landbruksdirektoratet i forbindelse med corona-smitten.

I følge landbruksdirektoratet må dere ta utgangspunkt i at forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. og punkt 9.2 i jordbruksavtalen fortsatt skal tolkes og praktiseres slik som vi har angitt i Rundskriv  2020 – 3. Rundskrivet er imidlertid utformet med tanke på en normal-situasjon. Landbruksdirektoratet  informere fortløpende om eventuelle avklaringer som tilser en annen praksis enn før på Landbruksdirektoratets nettsider om tilskot til avløysing ved sjukdom mv.   De to første «avklaringene» er lagt ut på Landbruksdirektoratet sin nettside. Dette er:

«Det er fortsatt et krav om sykmelding for at det skal kunne gis tilskudd til avløsning av bonden pga. sykdom, men NAV har nå åpnet opp for at leger kan sykmelde pasienter etter telefonkonsultasjon. Slik sykmelding vil inntil videre også kunne gi grunnlag for tilskudd til sykdomsavløsning, men må fortsatt dokumenteres så godt det lar seg gjøre  – enten i form av digital sykmelding, sykmelding på papir eller annet hensiktsmessig vis.

Det gis ikke tilskudd til avløsning av jordbrukere som må ta seg av barn fordi barnehage/skole er stengt.  Hvis barnet blir sykt, kan det gis tilskudd til avløsning dersom jordbrukeren er med barnet til konsultasjon hos lege eller til behandling eller oppfølging ved helseinstitusjon godkjent av det offentlige til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis det kan dokumenteres med legeerklæring at barnet har en kronisk eller langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelse, som gir økt risiko for at foreldrene får fravær fra arbeidet, kan det også gis tilskudd hvis jordbrukeren må ta seg av barnet hjemme. I slike tilfeller kan det gis tilskudd til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Dette innebærer ingen endring eller nyansering i forhold til rundskriv 2020 – 3.»

Det er sendt brev fra Nærings- og fiskeridepartementet 14.mars til fylkesmennene. Her sier de at barn av kritisk personell i blant annet verdikjeden for matvareforsyning skal gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt. Her fremgår det at personer som arbeider i husdyrproduksjon omfattes av dette. Det understrekes at det kun er kritisk personell tilbudet skal gjelde for.

Vi ber om at dere følger med på nettsidene til Landbruksdirektoratet for å få med dere eventuelle endringer i retningslinjene for sykdomsavløsning eller andre avklaringer knyttet til corona-situasjonen.