Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Vi kan stå for utlønning av den eller de du har i arbeid hos deg. Vi ordner med skattetrekk og arbeidsgiveravgift, og passer på at dette blir innbetalt til riktig tid. Vi sørger for at avløser er forsikret, både ulykke og ansvar. Hvis avløser har avtalt med deg at han skal jobbe, f. eks neste uke, og blir syk, er det vi som betaler hans lønn inntil 16 dager, ved en eventuell sykemelding. Fra 17. dag overtar Nav.

Vi ønsker oss helst elektronisk leverte timelister via Web Temp, men du kan også levere via post eller epost. Denne brukes som grunnlag for utlønning. Vi kan også inngå avtale om fast månedslønn. Avløser får egen tilgang til web temp, og må sørge for at timelistene er ført innen den 10. hver mnd. Utlønning skjer ca. 15. hver måned.

Dette koster utlønning

1. Grunnlønn etter avtale/tariff
2. Feriepenger (12 % av grunnlønn,14,3 % for de som er over 60 år)
3. Arbeidsgiveravgift (5,1 % av grunnlønn)
4. Arbeisgiveravg. av feriepenger
5. Forsikring/sykelønn (3,4 % av grunnlønn) (ansvar/yrkesskade 0,9 % og premie sykelønn 2,5 %.)
6. Pensjon AFP, OTP  (4 % av grunnlønn)
7. Administrasjon (8 % av grunnlønn)

Administrasjonspåslag for utlønning utgjør med andre ord kun 8 % av brutto lønn. Mva, 25% blir lagt til hver utlønning, Men i realiteten blir dette lavere da all kjøring belastes LMH

Årsoppgave

Årsoppgaven som blir sendt ut i januar året etter, brukes som bilag i regnskapet. Du trenger derfor bare dette ene bilaget. I tillegg sender vi ut medlemsfaktura hver måned. Denne kan benyttes til bilag for moms.