Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Vedtekter vedtatt på Årsmøte 23.03.22 i forbindelse med korrigering av vedtektene.

1) Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA og organisasjonsnummer 970921621, og forkortes LMH. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2) Forretningssted

Forretningsadressen til LMH er i Sortland kommune.

3) Virksomhet

Formål
LMH sin hovedoppgave er å leie ut arbeidskraft til medlemmene.
Skaffe avløsning slik at medlemmene kan ta regelmessig fritid og sikkerhet for sykeavløsning.
LMH skal tilby arbeidskraft, administrere samarbeidstiltak og kunne tilby andre landbruksrelaterte tjenester.
LMH kan også, for å øke inntektene, ta på seg oppgaver som ligger naturlig for foretaket, f.eks produkter som vedlikeholdsarbeid og utlønning til andre næringer enn bønder.

Ansvar
LMH har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av tjenester fra foretaket.
LMH skal bidra til samarbeid med andre organisasjoner i landbruket og samarbeid mellom landbruket og øvrig næringsliv.
LMH har arbeidsgiveransvar for selskapets ansatte.
Arbeidsgiveransvaret skal stå i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

 

4) Medlemsskap

a) Hvem kan bli medlem
Næringsdrivende, som ønsker å leie arbeidskraft, eller andre tjenester fra selskapet kan bli medlemmer.

b) Medlemskapet
Medlemskapet er løpende og følger kalenderåret.

c) Støttemedlemmer

Foretaket kan ha støttemedlemmer. Disse har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret. Som støttemedlemmer regnes privatpersoner, kommuner, institusjoner m.fl. som ønsker å støtte foretaket økonomisk. Støttemedlemmer har adgang til medlemsmøter.

d) Eksklusjon av medlemmer

Medlemmer som ikke følger vedtektene, eller gjør opp sine økonomiske forpliktelser, kan av styret strykes med 1 måneds skriftlig varsel.

Vedkommende medlem har anledning til å anke saken inn for årsmøtet.

e) Utmelding

Utmelding må skje seinest 1. desember. Utmeldingen gjelder da fra 1. januar påfølgende år. Ved opphør av drift kan utmelding gjøres med umiddelbar virkning.

Utmeldte eller ekskluderte medlemmer kan ikke stille krav om andeler av foretaket sine midler.

f) Egenandel forsikring

Det enkelte medlem er ansvarlig for egenandelen i forsikringen ved innleie av avløsere eller andre tjenester. Hvert enkelt medlem står fritt til å ta i bruk de råd og veiledninger organisasjonen gir og kan ikke kreve økonomisk kompensasjon for evt. skadevirkninger.

g) Retter og plikter

Det enkelte medlem plikter å betale kontingent og ellers kostnader som påløper ved bruk av LMH sitt tilbud. Utover dette kan det enkelte medlem ikke gjøres ansvarlig for LMH sine økonomiske forpliktelser.
Laget skal ha tilgjengelig informasjon, og gi medlemmene informasjon og rettledning om gjeldende lover og forskrifter for Helse, Miljø og Sikkerhet. Laget skal ha oversikt over krav som er særlig viktig for bedriften.
Hvert medlem har ansvar for at arbeidsmiljøet på gården er i samsvar med gjeldende regler i arbeidsmiljøloven, og har plikt til å gi informasjon og opplæring til avløserne etter gjeldende krav i AML og KSL.

5) Medlemskontingent

Hvert medlem skal betale medlemskontingent.
Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

 

6) Anvendelse av årsoverskudd

Årsmøtet kan beslutte at årsoverskudd kan deles ut etter samvirkeloven § 27 tredje ledd.

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

 1. Godskriving av foretakets egenkapital
 2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)
 3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)

Ved vedtak fra styret om utbetaling av bonus til medlemmene, skal egenkapital etter utbetaling av bonus, være på minimum det egenkapitalkrav som står oppført i eksisterende strategiplan.

7) Styre og daglig leder

Sammensetning
Foretaket ledes av et styre på 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styrets sammensetning skal ta hensyn til kjønn og geografi.
5 av styremedlemmene med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge velges av Årsmøtet, 1 styremedlem med personlig varamedlem velges av og blant de ansatte. De ansattes styrerepresentasjon er en rettighet ikke en plikt for de ansatte.
Et vedtak i styret er gyldig når mer enn halvparten av det valgte styret stemmer for.
Ved likt stemmetall, avgjør styreleder sin stemme.

 

Styrets oppgaver
Styret skal lede foretakets virksomhet i samsvar med vedtektene og de vedtak som Årsmøtet har gjort.
Styrets oppgaver følger samvirkelovens §76

 

Daglig leder
Foretaket skal ha en Daglig leder.  Styret tilsetter Daglig leder.
Daglig leder deltar på styremøtene uten stemmerett og kan ikke ha styreverv.

Organisasjonen forpliktes ved underskrift av styreleder, daglig leder eller av styreleder og daglig leder i fellesskap. Det kan tildeles prokura.

 

 

8) Ordinært årsmøte

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ og skal holdes hvert år innen 15. april.
Styret skal med tre ukers skriftlig varsel innkalle til årsmøtet og sende med saksliste og saksdokumenter.
Saker som den enkelte medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må være innsendt 1 mnd før årsmøtet.


Årsmøtet skal:

 1. godkjenne innkalling og saksliste
 2. velge møteleder og referent
 3. velge to personer til å underskrive protokollen
 4. godkjenne årsmelding og revidert regnskap
 5. fastsette kontingent for inneværende år og disponere årsoverskudd
 6. få budsjett og handlingsplan for inneværende år til orientering
 7. behandle forslag til vedtektsendringer. Forslag til endringer av vedtektene må være sendt styret innen seks uker før årsmøtet. Gyldig vedtak på årsmøtet krever minst 2/3 av de frammøttes stemmer.
 8. behandle innkomne saker
 9. gjennomføre valg:
 10. leder for ett år
 11. nestleder for ett år
 12. styremedlemmer for to år
 13. to varamedlemmer for to år i nummerrekkefølge
 14. nytt medlem og varamedlem for valgkomitéen som påfølgende år trer inn som medlem i

valgkomitéen i henhold til instruks.

 1. fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte, herunder også reise- og diettgodtgjørelse etter innstilling av valgkomitéen.

Årsmøtet godkjenner revisor.

Årsmøtet bestemmer instruks for styret og for valgkomitéen.

Valg gjøres skriftlig hvis et medlem forlanger det.

Ved avstemminger har hvert medlemsforetak inntil 2 stemmer, som kan nyttes kun ved personlig frammøte.

9) Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles hvis styret finner det nødvendig eller halvparten av medlemmene forlanger det. Innkallingen skal skje etter de samme regler som anført under pkt.8.

10) Sammenslutning

Forslag til vedtak om sammenslutning fremmes av styret. Vedtak om sammenslutning krever samme flertall som for vedtektsendring, jf. Punkt 8, nr.7
Oppnås det ikke tilstrekkelig flertall for sammenslutningen, anses sammenslutningen som avvist.

11) Oppløsning av foretaket og fordeling av nettoformuen

Forslag om oppløsning kan fremmes av styret.
Vedtak om oppløsning kan bare gjøres av årsmøtet.
Oppløsning krever 2/3-flertall av de avgitte stemmer.
Årsmøtet som vedtar oppløsning, skal også velge et avviklingsstyre.
Når foretaket er vedtatt oppløst, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som kommer istedenfor styret og daglig leder. Regler for avviklingsstyret følger samme retningslinjer som for styret for øvrig.
Nitti – 90 – % av nettoformuen, etter avviklingskostnader er dekket, betales tilbake til aktive medlemmer i forhold til samlet omsetning de siste fem årene. Det utbetales med lik prosentsats for alle år. Kunder som ikke er medlemmer, skal ikke tilgodeses.
De øvrige ti – 10 – % av nettoformuen, skal etter avtale overføres enten Norske Landbrukstenester, Norges Bondelag, eller annen nasjonal landbruksorganisasjon, hvor midlene skal være sperret i fem år, med det formål at de kan frigjøres ved reetablering av foretak med tilsvarende formål som Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA. Etter fem år tilfaller midlene, den organisasjon som har forvaltet dem i femårsperioden.

12) Tvister og voldgift

Tvist mellom medlemmene eller mellom et medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person. Fører slike forhandlinger ikke fram, kan hver av partene forlange tvisten endelig avgjort ved voldgift etter bestemmelsene i lov av 14.mai 2004 nr. 25 om voldgift. Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.