Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland

Vedtekter for Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 31.01.2013 i forbindelse med omgjøring til samvirkeforetak.

 

 

1.            Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA og organisasjonsnummer 970921621, og forkortes LMH. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

 

 

2.            Forretningssted

Forretningsadressen er i Sortland kommune.

 

 

3.            Virksomhet

Foretaket er en kompetansebedrift og skal drive rådgiving og FoU innen naturbruk, landbruk og innen tilgrensende områder. LMH skal bidra til å styrke og utvikle landbruket og landbruksrelatert virksomhet i regionen.

Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av tjenester fra foretaket. Foretakets avkastning blir stående i virksomheten.

 

LMH skal tilby medlemmene de tjenester som etterspørres, herunder blant annet:

·         rådgivning innen jordbruk, hagebruk, husdyrbruk, skogbruk og landbrukstilknyttede næringer.

·         tilby arbeidskraft, administrere samarbeidstiltak og tilby andre landbruksrelaterte tjenester

LMH skal bidra til samarbeid med andre organisasjoner i landbruket og samarbeid mellom landbruket og øvrig næringsliv.

 

 

4.            Medlemskap

 

a) Næringsdrivende i landbruk kan bli medlemmer.

b) Medlemskapet er løpende og følger kalenderåret.

c) Foretaket kan ha støttemedlemmer. Disse har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret. Som støttemedlemmer regnes privatpersoner (som ikke driver landbruk), kommuner, institusjoner m.fl. som ønsker å støtte foretaket økonomisk. Kommuner, institusjoner o.l. får med én representant adgang til  medlemsmøter.

d) Medlemmer som ikke følger vedtektene, kan av styret strykes med 1 måneds skriftlig varsel. Vedkommende medlem har anledning til å anke saken inn for årsmøtet.

Utmelding må skje seinest 1. desember. Utmeldingen gjelder da fra 1. januar påfølgende år. Ved opphør av drift kan utmelding gjøres med umiddelbar virkning.

Styret kan ekskludere et medlem som ikke oppfyller sine plikter. Dersom et medlem blir nektet medlemskap eller ekskludert, kan vedtaket ankes inn for årsmøtet.

Utmeldte eller ekskluderte medlemmer kan ikke stille krav om andeler av foretaket sine midler.

e. Det enkelte medlem er ansvarlig for egenandelen i forsikringen ved innleie av avløsere. Hvert enkelt medlem står fritt til å ta i bruk de råd og veiledninger organisasjonen gir og kan ikke kreve økonomisk kompensasjon for evt. skadevirkninger. Det enkelte medlem plikter å betale kontingent og ellers kostnader som påløper ved bruk av landbrukstjenesten sitt tilbud. Utover dette kan det enkelte medlem ikke gjøres ansvarlig for landbrukstjenesten sine økonomiske forpliktelser.

 

 

5.            Medlemskontingent

 

Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

 

 

6.            Anvendelse av årsoverskudd

Årsmøtet kan beslutte at årsoverskudd kan deles ut etter samvirkeloven § 27 tredje ledd.

 

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

 

1.                   Godskriving av foretakets egenkapital

2.                   Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)

3.                   Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)

 

 

7.            Styre og daglig leder

 

Styre
Foretaket ledes av et styre på 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styrets sammensetning skal hensynta kjønn og geografi.

 

5 av styremedlemmene med 2 varamedlemmer velges av årsmøtet, 1 styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte.

 

Et vedtak i styret er gyldig når mer enn halvparten av det valgte styret stemmer for.

Ved likt stemmetall, avgjør styreleder sin stemme.

 

Daglig leder
Foretaket skal ha en daglig leder.  Styret tilsetter daglig leder. Daglig leder deltar på styremøtene uten stemmerett og kan ikke ha styreverv.

 

Organisasjonen forpliktes ved underskrift av styreleder, daglig leder eller av styreleder og daglig leder i fellesskap. Det kan tildeles prokura.

 

 

 

8.            Ordinært årsmøte

 

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ og skal holdes hvert år innen 15. april.

Styret skal med tre ukers skriftlig varsel innkalle til årsmøtet og sende med saksliste og saksdokumenter.

Saker som den enkelte medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må være innsendt seks uker før årsmøtet.

 

Årsmøtet skal:

1.       godkjenne innkalling og saksliste

2.       velge møteleder og referent

3.       velge to personer til å underskrive protokollen

4.       godkjenne årsmelding og revidert regnskap

5.       fastsette kontingent for inneværende år og disponere årsoverskudd

6.       få budsjett og handlingsplan for inneværende år til orientering

7.       behandle forslag til vedtektsendringer. Forslag til endringer av vedtektene må være sendt styret innen seks uker før årsmøtet. Gyldig vedtak på årsmøtet krever minst 2/3 av de frammøttes stemmer.

8.       behandle innkomne saker

9.       gjennomføre valg:

a. leder for ett år

b. nestleder for ett år

c. styremedlemmer for to år

d. to varamedlemmer for to år i nummerrekkefølge

e. nytt medlem og varamedlem for valgkomitéen som påfølgende år trer inn som medlem i

valgkomitéen i henhold til instruks.

f. fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte, herunder også reise- og diettgodtgjørelse etter innstilling av valgkomitéen.

 

 

Årsmøtet godkjenner revisor.

Årsmøtet bestemmer instruks for styret og for valgkomitéen.

 

Valg gjøres skriftlig hvis et medlem forlanger det.

 

Ved avstemminger har hvert medlemsforetak inntil 2 stemmer, som kan nyttes kun ved personlig frammøte.

 

9.      Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles hvis styret finner det nødvendig eller halvparten av medlemmene forlanger det. Innkallingen skal skje etter de samme regler som anført under pkt.8.

 

10.      Sammenslutning

Forslag til vedtak om sammenslutning fremmes av styret. Vedtak om sammenslutning krever samme flertall som for vedtektsendring, jf. Punkt 8, nr.7

Oppnås det ikke tilstrekkelig flertall for sammenslutningen, anses sammenslutningen som avvist.

 

 

11. Oppløsning av foretaket og fordeling av nettoformuen

 

Forslag om oppløsning kan fremmes av styret.

 

Vedtak om oppløsning kan bare gjøres av årsmøtet.

Oppløsning krever 2/3-flertall av de avgitte stemmer.

 

Årsmøtet som vedtar oppløsning, skal også velge et avviklingsstyre.

Når foretaket er vedtatt oppløst, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som kommer istedenfor styret og daglig leder. Regler for avviklingsstyret følger samme retningslinjer som for styret for øvrig.

 

Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell resterende formue etter beslutning i årsmøtet, henstå i fem år for det tilfelle at ny forening av samme art og lignende formål blir dannet, og midlene overdras da til den.

Årsmøtet fatter vedtak om hvordan foreningens midler skal anvendes hvis ny forening ikke er dannet innen fem år.

Midlene kan ikke overdras til medlemmer.

 

12. Tvister og voldgift

 

Tvist mellom medlemmene eller mellom et medlem og foretaket skal først søkes løst ved forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person. Fører slike forhandlinger ikke fram, kan hver av partene forlange tvisten endelig avgjort ved voldgift etter bestemmelsene i lov av 14.mai 2004 nr. 25 om voldgift. Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.

 

 

oOo

 

Instruks for valgkomitéen
Vedtatt på årsmøtet 23.3.12

 

·         Valgkomitéen skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Hver region skal være representert i valgkomiteen. Siste året i valgkomiteen har medlemmet ledervervet. Ledervervet veksler mellom regionene i denne rekkefølge; Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen.  Medlemmene har funksjonstid på tre år.

 

·         Dersom et av medlemmene i valgkomitéen velges til annet verv i organisasjonen eller av annen grunn faller fra, velges det et nytt medlem i dennes sted for den gjenværende funksjonstida.

 

 

·         Valgkomitéen skal legge frem forslag til årsmøtet på:

1. To eller tre styremedlemmer avhengig av hvor mange som er på valg det enkelte år. Funksjonstid to år.

2. To varamedlemmer med funksjonstid to år.

3. Leder og nestleder for styret blant styremedlemmene, begge med funksjonstid ett år.

4. Godtgjørelse til tillitsvalgte

5. Ny medlem i valgkomiteen med personlig vara, fra den regionen som
går ut.

 

·         Under utvelgelsen av kandidater til de ulike vervene skal det legges vekt på geografisk og kjønnsmessig fordeling.

 

·         Arbeidsmåte:

§  Daglig leder varsler valgkomitéen om at de bør komme i gang med arbeidet minst 4 uker før årsmøtet.

§  Valgkomitéens forslag skal foreligge skriftlig minst 2 uker før årsmøtet, slik at det kan sendes ut sammen med sakslista.

§   Kandidater som foreslås skal være kontaktet av valgkomitéen. Det gjelder også tillitsvalgte som foreslås gjenvalgt.

§  Daglig leder står til valgkomitéens disposisjon hvis ønskelig.